ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนาดีพิทยาคม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  2535 เนื่องจากสภาตำบลนาดี โดยนายทองสุข พลเยี่ยม กำนันตำบลนาดี มีแนวความคิดที่จะขยายการศึกษาสู่ท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวบ้านตำบลนาดีและตำบลใกล้เคียงมีโอกาสศึกษาในระดับมัธยมศึกษามากขึ้น จึงทำเรื่องเสนอโรงเรียนเซิมพิทยาคม ซึ่งมีนายไพบูลย์  นาคเสน เป็นผู้บริหารในขณะนั้น ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ทางโรงเรียนจึงอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาที่ ตำบลนาดี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2535

        ต่อมากระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในนาม "โรงเรียนนาดีพิทยาคม " เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนในเขตพื้นที่บริการ 2 ตำบล คือ ตำบลนาดี และตำบลโซ่ เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 ห้อง ปีการศึกษา 2540 กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) จำนวน 2 ห้อง โดยมีนายสุเทพ  กองมณี เป็นผู้บริหารโรงเรียน คนแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปี พ.ศ. 2554  และปัจจุบัน  ท่านผู้อำนวยการศศิธร  วงศ์ชาลี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม