วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมนำเทคโนโลยี  นวัตกรรม ดนตรี กีฬา สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น”