พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.       จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ตลอดจนความต้องการ

ของผู้เรียนและท้องถิ่น

2.       พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

3.       พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.       พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม/จริยธรรม  ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

5.       พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

6.       สร้างสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอาคารสถานที่ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ตลอดจนความปลอดภัยของนักเรียน

7.       จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

8.       สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยเพื่อแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและท้องถิ่น

9.       เป็นผู้นำในการค้นคว้า  ศึกษา  และวิจัยในท้องถิ่น

10.    ส่งเสริม  สนับสนุน และให้บริการชุมชนในทุก ๆ ด้าน

เป้าประสงค์

                โรงเรียน  ชุมชน  ร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา  โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข