ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 
 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660547
รหัส Smis 8 หลัก :
  43022016
รหัส Obec 6 หลัก :
  660547
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาดีพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nadeepittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านนาดี
ตำบล :
  นาดี
อำเภอ :
  เฝ้าไร่
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042-414806
โทรสาร :
  042-414807
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2535
อีเมล์ :
  nadeepit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจพิทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาดี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.