กฏระเบียบและการแต่งกาย
กฏระเบียบและการแต่งกาย
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนนาดีพิทยาคม
 

ชุด/เพศ ชาย หญิง
นักเรียน
ม.ต้น
นักเรียน
ม.ปลาย
ชุดพละ
ม.ต้น - 
ม.ปลาย
ลูกเสือ-
เนตรนารี


กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๔๘
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.35 KB
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๔๘
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.97 KB
ระเบียบโรงเรียนนาดีพิทยาคม
ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ การลงโทษ การตัด และการเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.86 KB