ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางศศิธร วงศ์ชาลี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสรรค์ จันทจร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายชวนะ ทวีอุทิศ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ ป้องโกเซ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :