กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นาง สุภารัตน์ จันทะวัน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นาย วิษณุ ทองหล่อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2