กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นาย อิทธิพล หันมา
ครู คศ.3

นางสาว เสน่หา ชมภูวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาว ณิชตา อังกุรอัชฌา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1