กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาง กาญจนา ทะแยง
ครู คศ.3

นาย ภาณุ บุตรวิเศษ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาว นิรมล ปาปะขำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นาย อดุลย์ ทุมโยมา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาว ชลธิชา ชื่อนิรันดร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาว อริษา ประสมพืช
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1