กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาว ชมพูนุท ศรีภักดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาว ทาริกา สิงห์บุตรา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาว ดวงจันทร์ ปิตะนนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นาย บรรพต รู้เจนทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2