กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นาย นิรุศน์ พรมมหาชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาว อาภาภรณ์ สระอุบล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นาย ยุทธศักดิ์ น้อยโนนทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3