กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นาง จิดาภา สินธุไสย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาว ปาริชาติ กองธรรม
ครู คศ.2

นาย ภิรมย์ ทองหล่อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2